Infiintari Societati Iasi

Infiintari Societati Iasi

Read More

Despre noi

Motivele pentru care ar trebui sa apelati la noi cand infiintati o societate comerciala :

1. Obtinerea in cel mai scurt timp posibil a:

· – incheierii judecatoresti (rezolutii) de autorizare a functionarii societatii;

· – certificatului de inregistrare (acesta contine codul unic de inregistrare – CUI);

· – certificatelor constatatoare care inlocuiesc autorizatiile daca activitatea nu are impact major asupra mediului;

2. Beneficiati de consultanta in vederea optiunii pentru plata sau neplata TVA (microinterprinderi-3% din cifra totala de afaceri; macrointerprinderi-16% din profit), inclusiv conditiile pe care trebuie sa le indepliniti daca alegeti plata TVA.

3. Vi se acorda consultanta privind codul CAEN adecvat activitatii;

4. Optimizarea timpului dumneavoastra, in sensul ca juristul se va ocupa de obtinerea intregii documentatii, prezenta dvs. nefiind necesara decat pentru semnarea unor acte pe parcurs;

5. Va ofera, deci, consultanta gratuita in tot ce priveste infiintarea unei societati comerciale si in legatura cu tot ce priveste domeniul juridic.

6. Va recomanda, la cerere, un contabil autorizat sau expert contabil competent, la preturi convenabile.

7. Va scuteste de multe drumuri (pentru ca se ocupa el de ceea ce ar trebui sa faceti dumneavoastra)

Restul, motivelor, le veti descoperi dupa ce ati apelat la noi

Cabinetul de Infiintari Societati Iasi – va ofera urmatoarele servicii:

· infiintari societăţi comerciale, asociaţii familiale, persoane fizice autorizate, SRL, SA, SNC ;

· asistenta si consultanta juridica in materie de infiintare sau modificare societati comerciale în funcţie de specificul activităţii agentului economic

· intocmirea/redactarea de acte constitutive, acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, precum si orice alte modificari ale actelor constitutive ale unei societati comerciale

o – înfiinţare sau închidere punct de lucru

o – majorare sau reducere capital social cu numerar sau natura

· schimbarea denumirii de firma;

· diminuari de capital social;

o cesiuni de acţiuni sau părţi sociale (schimbare asociaţi, schimbare acţionariat)

· extindere/completare obiect de activitate

· suspendarea temporară a activităţii

· înmatriculare filiale, sucursale

· schimbare cenzori

· numirea, retragerea, revocarea unui administrator in cadrul firmei/societatii

· transformare formă juridică

· recodificari ale obiectului de activitate al unei societati conform noului Cod CAEN care a intrat in vigoare incepand cu luna Decembrie 2002;

· indreptari de erori materiale

· Întocmire contracte comerciale (contract de comodat, contract de închiriere, contract de asociere în participaţiune), contracte individuale de muncă;

· caziere fiscale care sunt necesare viitorilor asociati si administratori la constituirea unei societati comerciale.

Actele solicitate de cabinetul nostru in vederea infiintarii unei societati comerciale cu raspundere limitata ( S.R.L.)

 copie dupa actul de identitate ;

 copie dupa actul de proprietate a persoanei fizice sau juridice care isi pune la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al firmei ;

 copie dupa dupa actul de identitate (sau dupa certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului, in cazul in care cel care pune la dispozitie imobilul este o persoana juridica) al celui care pune la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al societatii, pentru a redacta un contract de comodat sau de inchiriere pentru stabilirea sediului social al firmei (aceste contracte vor putea fi incheiate ulterior venirii dumneavoastra la cabinetul nostru, deoarece trebuie parcursa o anumita procedura inainte de depunerea actelor la Registrul Comertului);

 trei (de preferat 5 ) variante de nume de firma, in vederea rezervarii numelui societatii (un cuvant din denumirea firmei trebuie sa fie in limba rom

ana, sau este posibil, pe raspunderea clientului, sa se faca rezervarea denumirii fara nici un cuvant in limba romana, urmand ca judecatorul delegat la Registrul Comertului sa se pronunte asupra legalitatii denumirii in sedinta de judecata);

Consultanţa şi serviciile menţionate sunt oferite pentru toate formele juridice de societăţi şi indiferent de obiectul lor de activitate: societăţi comerciale, societăţi civile, societăţi agricole, cooperative, cât şi pentru grupurile de interes economic:

· în baza mandatului atribuit, servicii de înregistrare societăţi şi acte ale acestora – consultanţă, servicii complete de înmatriculare a societăţilor, servicii complete în vederea modificării sau completării actelor constitutive ale unei societăţi, asigură legătura cu notariatele implicate în aceste activităţi în vederea legalizării actelor

· răspunderea administratorilor

· excludere asociaţi din societate

· asistarea societăţilor în activitatea curentă, asistentă în pregătirea şi derularea adunărilor generale,majorări şi reduceri de capital social, schimbări de sediu, numiri şi revocari de administratori şi cenzori

· adunări generale ale asociaţilor/acţionarilor – procedura de organizare, asistare, reprezentare pe bază de procură, înregistrare hotărâri, acţiuni în anularea hotărârilor

· convenţii ale asociaţilor/acţionarilor

· divizări şi fuzionari de societăţi

· sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentante

· consultanţă permanentă privind întreaga activitate juridică a unei societăţi

Firma Infiintari societati iasi, prin serviciile de consultanţă (permanentă sau ocazională), acoperă toate operaţiunile care pot fi realizate de către o societate începând cu momentul constituirii sale şi până la lichidare.

De ce sã înfiinţãm o societate cu rãspundere limitatã (SRL) ?

Societãţile comerciale se pot constitui în una din urmãtoarele forme:

· societate în nume colectiv,

· societate cu rãspundere limitatã,

· societate în comanditã simplã,

· societate pe acţiuni,

· societate în comanditã pe acţiuni.

Fiecare din aceste forme de societãţi comerciale are caracteristici specifice. Alegerea uneia sau alteia dintre aceste forme de societãţi este determinatã de factori diferiţi cum ar fi: modul în care întreprinzãtorul concepe organizarea şi dezvoltarea ulterioarã a afacerii, numãrul de asociaţi, capitalul social, etc.

Pentru constituirea unei societãţi cu rãspundere limitatã ai nevoie de un capital social de minim 200 RON, care sã fie împãrţit între maxim 50 de asociaţi. În cazul în care societatea are mai mult de 15 asociaţi, este obligatorie numirea unei comisii de cenzori. Poţi însã sã investeşti numai tu în compania respectivã, S.R.L. -ul fiind singura formã de societate comercialã care poate funcţiona cu asociat unic.

În cazul unui faliment, creditorii nu pot lua decât bunurile care aparţin societãţii sau, dacã societatea nu deţine în patrimoniul sãu nici un bun, suma de bani reprezentatã de capitalul social. Dacã ar fi vorba de o societate în nume colectiv, atunci creditorii pot lua mai mult decât atât:, se pot îndrepta împotriva averilor personale ale asociaţilor.

Astfel, S.R.L. -ul este o modalitate practicã de a limita riscurile cãrora se supun asociaţii unei societãţi comerciale, în ideea în care aceştia rãspund doar în limitele participãrii lor la capitalul social al societãţii.

La constituirea unei societãţi comerciale cu rãspundere limitatã trebuie respectate anumite reguli prevãzute în Legea societãţilor comerciale nr.31/1990 cu modificãrile şi completãrile ulterioare :

• “O persoanã fizicã sau o persoanã juridicã; nu poate fi asociat unic decât într-o singurã societate cu rãspundere limitatã.”

• “O societate cu rãspundere limitatã nu poate avea ca asociat unic o altã societate cu rãspundere limitatã, alcãtuitã dintr-o singurã persoanã.”

• “Contractele între societatea cu rãspundere limitatã şi persoana fizicã sau persoana juridicã, asociat unic al celei dintâi, se încheie în formã scrisã, sub sancţiunea nulitãţii absolute.”

• “Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricãrei forme de societate.”

• “La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevãzute la art.5 sau, dupã caz, la darea de datã certã a acestuia, se va prezenta dovada eliberatã de Oficiul Registrului Comerţului privind disponibilitatea firmei şi declaraţia pe propria rãspundere privind deţinerea calitãţii de asociat unic într-o singurã societate cu rãspundere limitatã.

Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, dupã caz, persoana care dã data certã va refuza operaţiunile solicitate, dacã din documentaţia prezentatã rezultã cã nu sunt îndeplinite aceste condiţii.”

• “La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societãţi, dacã cel puţin o persoanã este, în condiţiile legii, asociat în fiecare dintre aceste societãţi.”

• “Capitalul social al unei societãţi cu rãspundere limitatã nu poate fi mai mic de 200 lei RON şi se divide în pãrţi sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei RON.”

• “Societatea comercialã va avea cel puţin doi asociaţi, în afarã de cazul când legea prevede altfel. În societatea cu rãspundere limitatã, numãrul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50.”

• “În termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societãţii ori un împuternicit al acestora vor cere înmatricularea societãţii în registrul comerţului în a cãrui razã teritorialã îşi va avea sediul societatea.”

• “Societatea comercialã este persoanã juridicã de la data înmatriculãrii în registrul comerţului. Înmatricularea se efectueazã în termen de 24 de ore de la data pronunţãrii încheierii judecãtorului delegat prin care se autorizeazã înmatricularea societãţii comerciale.”

• Reprezentanţii societãţii sunt obligaţi sã depunã la oficiul registrului comerţului semnãturile lor, la data depunerii cererii de înregistrare, dacã au fost numiţi prin actul constitutiv, iar cei aleşi în timpul funcţionãrii societãţii, în termen de 15 zile de la alegere.

• Pãrţile sociale pot fi transmise între asociaţi. Transmiterea pãrţilor sociale trebuie înscrisã în registrul comerţului şi în registrul de asociaţi ai societãţii.

Acte care trebuie obţinute înainte de demararea procesului de înfiinţare a unui SRL

Cazierul fiscal

A. La momentul înfiinţãrii societãţii comerciale, asociaţii sau reprezentanţii legali (administratori) ai persoanelor juridice sunt obligaţi sã prezinte, alãturi de celelalte acte, şi certificatul de cazier fiscal.

B. Actele necesare pentru obţinerea cazierului fiscal

Pentru obţinerea unui certificat de cazier fiscal pentru o persoanã fizicã sunt necesare :

– completarea unui formular-tip

– copia cazierului judiciar (eliberat în ultimele 30 de zile)

– originalul chitanţei de achitare la trezorerie a taxei de :

· 20 RON (eliberare în 10 zile lucrãtoare) sau

· 100 RON (eliberare în 5 zile lucrãtoare)

– copie dupã actul de identitate al solicitantului.

– împuternicire juridicã, dacã se obţine certificatul prin împuternicit

– copia actului de identitate a persoanei împuternicite.

Pentru obţinerea unui certificat de cazier fiscal pentru o persoanã juridicã sunt necesare :

– completarea unui formular-tip

– originalul chitanţei de achitare la trezorerie a taxei de :

· 20 RON (eliberare în 10 zile lucrãtoare) sau

· 100 RON (eliberare în 5 zile lucrãtoare)

– copie dupã certificatul de înmatriculare al societãţii

– împuternicirea persoanei care va ridica cazierul fiscal.

C . În cazul în care societatea are asociaţi sau administratori de altã cetãţenie decât cea românã , aceştia vor depune la Registrul Comerţului, în locul cazierului fiscal, o declaraţie pe proprie rãspundere la notar, cã nu au datorii fiscale faţã de statul român (conform prevederilor Legii nr. 161/2003).

D . Termenul de valabilitate a cazierului fiscal este de 15 zile de la data eliberãrii sale.

În cazul S.R.L. -ului cu asociat unic , urmãtorul pas va fi sã mergeţi la un notar public  în vederea conceperii şi semnãrii unui act constitutiv al societãţii. Actele de care va fi nevoie pentru a putea concepe şi semna, în faţa notarului sau juristului, statutul ori actul constitutiv al societãţii sunt:

– Rezervarea denumirii noii societãţi (are o perioadã de valabilitate de 3 luni de la data emiterii sale, de la Registrul Comerţului)

– Actul de spaţiu în baza cãruia se va fixa sediul social al societãţii

– Actul de identitate al semnatarului.

În cazul SRL-ului cu mai mulţi asociaţi , actele de care va fi nevoie pentru a putea concepe şi semna, în faţa notarului sau juristului, actul constitutiv de înfiinţare a noii societãţi sunt urmãtoarele :

– Modalitatea de împãrţire între asociaţi a contribuţiei la capitalul social al societãţii.

Aceastã împãrţire este importantã pentru faptul cã, de regulã, participarea la beneficiile şi pierderile societãţii se face în funcţie de procentul cu care asociaţii participã la constituirea capitalului social. De asemenea, procentul de voturi cu care asociatul poate sã participe la luarea hotãrârilor în Adunarea generalã a asociaţilor este acelaşi cu procentul cu care acesta participã la constituirea capitalului social.

– Dovada rezervãrii denumirii societãţii care are o perioadã de valabilitate de 3 luni de la data emiterii sale, de la Registrul Comerţului.

– Actul de spaţiu în baza cãruia se va fixa sediul social al societãţii.

– Actele de identitate ale semnatarilor.

– Actul care atestã calitatea de reprezentant al semnatarului din partea asociaţilor persoane juridice

Actul constitutiv va fi redactat de notar sau jurist în atâtea exemplare câte pãrţi contractante sunt, plus douã alte exemplare (unul care va rãmâne depus la arhiva de acte a notarului sau juristului semnatar şi un alt exemplar care va fi depus la Registrul Comerţului).

• Dovada eliberãrii de cãtre Oficiul Registrului Comerţului privind disponibilitatea firmei.

Dosarul de înregistrare a societãţii comerciale trebuie sã cuprindã urmãtoarele :

1. Actul constitutiv de înregistrare a noii societãţi.

2. Declaraţia pe propria rãspundere a asociaţilor cã îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege pentru a fi asociaţi într-o societate comercialã.

3. Declaraţia pe propria rãspundere a administratorului(-ilor) cã îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege pentru a fi administrator(i) într-o societate comercialã.

4. Declaraţia pe propria rãspundere a asociatului unic cu privire la faptul cã nu mai deţine o societate comercialã ca asociat unic (pentru SRL cu asociat unic)

5. Dovada privind sediul social al societãţii.

6. Dovada privind efectuarea vãrsãmântului capitalului social într-un cont provizoriu deschis la o bancã comercialã sau la CEC.

7. Dovada disponibilitãţii firmei eliberatã de Registrul Comerţului.

8. Copii dupã actele de identitate ale asociaţilor / administratorului.

9. Acordul soţului/ soţiei/ coproprietarului asupra funcţionãrii sediului social al societãţii în imobilul proprietate comunã (dacã este cazul).

10. Specimenul de semnãtura pentru administratorul societãţii.

11. Împuternicirea / Procura prin care asociaţii (de regulã semnãtura este a administratorului) împuternicesc pe cineva sã depunã actele de înfiinţare a societãţii la Biroul Unic.

13. Certificatul de cazier fiscal al asociaţilor şi administratorilor.

Dacã societatea va desfãşura activitatea la sediul social sau la un punct de lucru, va trebui parcursã procedura de autorizare a desfãşurãrii acestei activitãţi şi vor trebui plãtite taxe în concordanţã cu cerinţele procedurii de autorizare.